قانون مالیات های مستقیم قانون مالیات بر ارزش افزوده

اطلاعیه های سازمان امور مالیاتی در خصوص شرکتهای دانش بنیان

اطلاعیه های سازمان امور مالیاتی در خصوص شرکتهای دانش بنیان

اطلاعیه (۱)
قابل توجه شرکت های دانش بنیان
و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارکهای علم و فناوری

در اجرای بند (پ) ماده (۱۱) قانون “جهش تولید دانش بنیان” مصوب ۱۴۰۱/۰۲/۱۱ و از تاریخ لازم الاجراشدن قانون مذکور (۱۴۰۱/۰۳/۲۱) کمک های بلاعوض دولتی به شرکت های دانش بنیان و واحدهای فناور مستقر در مراکز رشد و پارک های علم و فناوری که با هدف توسعه فناوری به اشخاص مذکور اعطا می شود، مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی نخواهد بود.

 

 

 

اطلاعیه (۲)
قابل توجه شرکتهای دانش بنیان
معافیت مالیات بر درآمد حقوق کارکنان شاغل در پارک های علم و فناوری

بر اساس ماده ۱۰ اصلاحی “قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات”
و آئین نامه اجرایی مربوط به آن:
کارکنان شاغل در ستاد پارک های علم و فناوری و همچنین کارکنان شاغل شرکت ها و مؤسسات فناور فعال مستقر در پارک های علم و فناوری نسبت به حقوق دریافتی شان از مراکز یادشده، مشمول ماده (۹۱) ق.م.م می باشند. بنابراین در آمدهای حقوق کارکنان فوق الذکر از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون جهش تولید دانش بنیان (۱۴۰۱/۰۳/۲۱) مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده (۹۱) ق.م.م می باشد.

 

نکته:
* این معافیت صرفاً شامل پارک های علم و فناوری دارای مجوز از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، می باشد.
* تشخیص موضوع و محل فعالیت و تعیین فهرست کارکنان شاغل در پارک علم و فناوری و فرآیند ارزیابی آنان بر عهده رئیس همان پارک علم و فناوری است.
* معیارها و شاخص های فرآیند ارزیابی بر اساس مصوبه هیأت امنای پارک تعیین می شود.

 

 

 

اطلاعیه (۳)
قابل توجه شرکتهای دانش بنیان

به موجب بند (الف) ماده (۳) قانون «حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات» شرکت های و موسسات دانش بنیان نوع (۱) « به مدت پانزده (۱۵) سال از پرداخت مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی معاف گردیده اند. این معافیت صرفاً به آن دسته از شرکت های دانش بنیان نوع (۱) که به تایید کارگروه ارزیابی شرکت ها و موسسات دانش بنیان (موضوع ماده ۴ آیین نامه ارزیابی و حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان) رسیده و به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام شده باشد، اعطا خواهد شد.
براساس مصوبه بیست و هفتمین جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مورخ ۱۴۰۰/۰۲/۰۶ در راستای حمایت از فعالیت های تحقیق و توسعه و ارائه هدفمند معافیت های مالیاتی، شرکت های دانش بنیان نوع (۱) که اقدام به فروش کالا و ارائه خدمات دانش بنیان نموده و فروش و درآمد دانش بنیان آنها در سال ١۴٠١ بیش از پانصد میلیارد (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، بوده باشد، معافیت مالیاتی برای سال مذکور، صرفاً با در نظر گرفتن میزان هزینه های تحقیق و توسعه آنها که به تایید کارگروه ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و نظارت بر اجرا می رسد، قابل اعطا می باشد.
سایر شرکتهای دانش بنیان نوع (۱) از معافیت مالیاتی مبتنی بر فروش محصولات دانش بنیان برخوردار می باشند.

 

 

 

 

اطلاعیه (۴)
قابل توجه شرکتهای دانش بنیان

«بر مبنای مقررات بند (ب) ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش بنیان، صرفاً هزینه انجام شده در طرح های تحقیق و توسعه تا سقف
هزینه های مندرج در طرح (پروژه های تحقیق و توسعه) به عنوان اعتبار مالیاتی قابل کسر از مالیات قطعی شده سال انجام هزینه یا
سنوات آتی شرکت ها و مؤسسات تولیدی و خدماتی دانش بنیان دارای پروانه بهره برداری یا مجوز فعالیت از وزارتخانه ها و نهادهای ذی ربط، خواهد بود و اعتبار مالیاتی موصوف قابل تسری به سایر هزینه های اشخاص مشمول نمی باشد.»

نکاتی در خصوص هزینه های قابل قبول به عنوان هزینه کرد تحقیق و توسعه:
• هزینه خرید ماشین آلات و تجهیزات به میزان استهلاک سالیانه در طرح تحقیق و توسعه.
• هزینه خرید مواد اولیه صرفاً به میزانی که در طرح استفاده شده است.
نکاتی در خصوص هزینه هایی که به عنوان هزینه های تحقیق و توسعه موضوع این بند مورد پذیرش قرار نمی گیرند:
• «هزینه های تحقیقاتی و پژوهشی» اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی در واحدهای تولیدی و صنعتی دارای پروانه بهره برداری؛
موضوع بند «س» ماده ۱۳۲ اصلاحی ق.م.م که از حمایت های مالیاتی موضوع این بند برخوردار گردیده اند به عنوان هزینه های
مورد تأیید این آیین نامه محسوب نخواهد شد.
• هزینه خرید زمین و ساختمان و یا احداث آن جزء سرفصل های مورد پذیرش هزینه کرد تحقیق و توسعه نیست.
• هزینه هایی که در اجرای بند (ب) ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش بنیان به عنوان اعتبار مالیاتی از مالیات قطعی شده سال انجام هزینه مذکور یا سال های بعد کسر شوند، مجدداً به عنوان اعتبار مالیاتی یا هزینه قابل قبول مالیاتی از جمله هزینه استهلاک پذیرفته نخواهد شد.
• هزینه خرید و نگهداری خودرو به عنوان سرفصل هزینه کرد مورد پذیرش نبوده و صرفاً در صورتی که برای مهندسی معکوس و اجرای طرح تحقیق و توسعه به کار رود، با تأیید دبیرخانه شورا به میزان استهلاک سالیانه به عنوان هزینه کرد تحقیق و توسعه قابل پذیرش است.
توجه:
• شرکت ها و موسساتی که از اعتبار مالیاتی موصوف برخوردار شده اند، مشمول دیگر حمایتهای مالیاتی، از جمله معافیت مالیاتی مربوط به شرکت ها و موسسات دانش بنیان موضوع ماده (۳) قانون حمایت از شرکت ها و موسسات دانش بنیان و معافیت های مالیاتی مربوط به واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی مستقر در پارک های علم و فناوری و شهرک های فناوری موضوع ماده (۹) قانون اخیرالذکر را نخواهند شد.»
• «مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شده بابت کالاها و خدمات مرتبط با سرفصل هزینه کرد تحقیق و توسعه موضوع بند (ب) ماده (۱۱) قانون جهش تولید دانش بنیان، مشمول اعتبار مالیاتی فوق الذکر نمی باشد.»
• اعتبار مالیاتی مذکور مشمول جایزه خوش حسابی موضوع ماده (۱۹۰) و خسارت و استرداد موضوع ماده (۲۴۲) ق.م.م و تهاتر با بدهی سنوات گذشته قبل از سال انجام هزینه و سایر منابع مالیاتی نخواهد بود.
• در صورت اظهار خلاف واقع هزینه های طرح های تحقیق و توسعه، اشخاص مشمول از حمایت های مالیاتی موضوع بند (ب)
ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان محروم و اعتبار مالیاتی اعطا شده به همراه جرایم متعلقه قانونی از آنان مطالبه خواهد شد.

 

 

 

اطلاعیه (۵)
قابل توجه صادرکنندگان محترم
کالاهای واسطه ای نیمه خام

به منظور هدفمندسازی حمایت های مالیاتی در جهت توسعه و نوآوری، به موجب بند (الف) ماده (۱۱) قانون “جهش تولید دانش بنیان”، بیست درصد (۲۰%) از درآمد حاصل از صادرات کالاهای واسطه ای نیمه خام از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون مذکور (۱۴۰۱/۰۳/۲۱) مشمول مالیات با نرخ صفر می گردد. فهرست کالاهای واسطه ای نیمه خام مشمول این معافیت، به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت و نفت و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به تصویب هیأت وزیران می رسد.

*شرایط اعمال مالیات به نرخ صفر: 
الف- مودى مشمول می بایست اظهارنامه مالیاتی، شامل ترازنامه و حساب سود و زیان دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری خود را در مواعد مقرر قانونی به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نمایند.
ب- مودی بایستی درآمدهای خود را به نحو کامل و شفاف به سازمان امور مالیاتی کشور ابراز نماید زیرا مالیات با نرخ صفر صرفاً شامل در آمد ابرازی بوده، شامل در آمدهای کتمان شده نمی شود.

 

 

 

اطلاعیه (۶)
شرایط و میزان پذیرش هزینه های
تحقیقاتی / پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی
موضوع بند (س) ماده (۱۳۲) قانون مالیات های مستقیم اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱

هزینه های تحقیقاتی و پژوهشی اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی (که کمتر از ۵۰٪ از سهام یا سهم الشرکه آن ها متعلق به
دولت یا نهادهای عمومی غیر دولتی باشد) و ناخالص درآمد ابرازی حاصل از فعالیت های تولیدی و معدنی آنها کمتر از ده میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال نباشد، حداکثر به میزان ده درصد (۱۰) مالیات ابرازی سال انجام هزینه مذکور، بخشـــوده می شود.

بخشودگی مالیاتی موصوف شامل قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی با ویژگی های زیر می گردد:
۱- قرارداد تحقیقاتی و پژوهشی با دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و آموزش عالی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه های علوم،
تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منعقد شده باشد.
۲- قرارداد تحقیقاتی پژوهشی در چارچوب نقشه جامع علمی کشور به تایید وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت
درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد و در سامانه اطلاعاتی شورای علوم، تحقیقات و فناوری (عنف) ثبت شده باشد.
۳- گزارش پیشرفت سالانه قرارداد تحقیقاتی و پژوهشی توسط شورای پژوهش دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی مربوطه (مجری
طرف قرارداد) تصویب شده باشد.
۴- فهرست طرح یا طرح های تحقیقاتی که قبلاً به تایید مرجع مربوطه رسیده باشد به اداره امور مالیاتی مربوطه تسلیم گردد.
اشخاص موصوف برای بهره مندی از بخشودگی مالیاتی مذکور بایستی شرایط زیر را داشته باشند:
۱ – برای فعالیت خود دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه های ذی ربط باشند.
۲ – طرح های تحقیقاتی / پژوهشی مربوط که از ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ آغاز گردیده باشد.
۳ – مودیان اظهارنامه مالیاتی، شامل ترازنامه و حساب سود و زیان، دفاتر قانونی، اسناد و مدارک حسابداری خود را در موعد مقرر
قانونی به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم نموده باشند.
توجه:
۱- بخشودگی مالیاتی مزبور صرفاً در خصوص هزینه های حاصل از طرح های تحقیقاتی و پژوهشی(با رعایت قوانین و مقررات مربوط) می باشد و قابل تسری به هزینه های مربوط به سایر فعالیت های اشخاص مذکور نمی باشد.
۲- معادل مبلغ منظور شده بابت هزینه های تحقیقاتی و پژوهشی که مشمول مقررات بند (س) ماده ۱۳۲ شده اند، به عنوان هزینه
قابل قبول مالیاتی پذیرفته نخواهد شد.
۳- هزینه طرح های تحقیق و توسعه شرکت های دانش بنیان (موضوع بند (ب) ماده ۱۱ قانون جهش تولید دانش بنیان) که به عنوان
«اعتبار مالیاتی» از مالیات قطعی شده این شرکتها کسر شده است، مشمول این بخشودگی مالیاتی (موضوع بند (س) ماده
(۱۳۲) ق.م.م) نمی شود.
۴- درآمد حاصل از فروش ضایعات کالای تولیدی و خدمات انجام شده به وسیله ماشین آلات تولیدی نیز جزو درآمد حاصل از فعالیت تولیدی محسوب می گردد.
۵- مودی می بایست درآمدهای خود را به نحو کامل و شفاف به سازمان امور مالیاتی کشور ابراز نماید زیرا معافیتها و بخشودگی های مالیاتی صرفاً شامل در آمد ابرازی شده و شامل در آمدهای کتمان شده نمی باشد.

دانلود PDF بخشنامه

متن کامل بخشنامه در فایل PDF
دانلود فایل PDF

حجم فایل : 2710 کیلو بایت

اشتراک گذاری   
0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع دهید
guest

0 Comments
مشاهده همه نظرات

آدرس ایمیلت رو وارد کن!

با وارد کردن آدرس ایمیلت در کادر زیر می تونی هر روز ساعت 6 صبح ، بخشنامه های روز گذشته رو در ایمیلت داشته باشی.