قانون مالیات های مستقیم قانون مالیات بر ارزش افزوده

برون سپاری فعالیتهای مالیاتی

نحوه واگذاری فعالیت های مالیاتی به بخش غیردولتی

وزیر
شماره: ۲۱۴۹۰۹
تاریخ: ۱۴۰۲,۱۱,۳۰
پیوست:…

جمهوری اسلامی ایران
وزارت امور اقتصادی و دارایی


بسمه تعالی

آیین نامه اجرایی اصلاحی موضوع تبصره (۲) ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم اصلاحیه مصوب ۱۳۹۴/۴/۳۱

بنا به پیشنهاد شماره ۲۰۰/۲۰۲۴۹/ص مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۱ سازمان امور مالیاتی کشور و به استناد تبصره (۲) ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن، آیین نامه اصلاحی اجرایی نحوه واگذاری فعالیت های مالیاتی به بخش غیر دولتی در پنج ماده و چهار تبصره تصویب و جایگزین آیین نامه اجرایی شماره ۲۶۷۰۹ مورخ ۱۳۹۷/۲/۱۹ می شود و از تاریخ ۱۴۰۳/۱/۱ لازم الاجرا می باشد.
ماده ۱- در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح ذیل به کار می رود:
الف – سازمان: سازمان امور مالیاتی کشور.
ب- برون سپاری: واگذاری تمام یا بخشی از فعالیت های سازمانی مشخص قابل واگذاری به بخش غیر دولتی واجد صلاحیت.
پ- بخش غیر دولتی: اشخاص حقوقی خصوصی و تعاونی و مؤسسات عمومی غیر دولتی با مجامع حرفه ای و تشکلهای صنفی
که طبق قانون تشکیل شده اند و همچنین اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت نظارت بخش غیر دولتی که در قالب دفاتر یا باجه، حسب مجوزهای قانونی اقدام به فعالیت می نمایند.
ت-مودی: مؤدی کلیه اشخاص مشمول قانون مالیات های مستقیم، قانون مالیات بر ارزش افزوده و سایر قوانین مالیاتی موضوعه کشور.
ث- فعالیت های قابل واگذاری گروه اول: فعالیت هایی است که جزو وظایف ذاتی سازمان است و انجام آنها توسط بخش غیر دولتی، مشمول پرداخت حق الزحمه از طرف سازمان خواهد بود.
ج- فعالیتهای قابل واگذاری گروه دوم: فعالیت هایی است که جزو تکالیف یا مربوط به درخواست های مؤدیان مالیاتی می باشد و انجام آن توسط بخش غیر دولتی، مشمول پرداخت کارمزد توسط مؤدی می باشد.
چ- حق الزحمه: ما به ازای انجام فعالیت های قابل واگذاری گروه اول است که مطابق تفاهم نامه یا قرارداد منعقده توسط سازمان به بخش غیر دولتی با رعایت مقررات قانونی مربوط قابل پرداخت می باشد.
ح- کارمزد: مابه ازای انجام فعالیت های قابل واگذاری گروه دوم است که برابر تعرفه مصوب مراجع ذی صلاح توسط بخش غیر دولتی از مؤدی دریافت می شود.
خ- کاربر مجاز: اشخاص حقیقی بخش غیر دولتی که دارای گواهی آموزشی معتبر، که حسب شیوه نامه اجرایی، مجاز به انجام فعالیت های مالیاتی واگذار شده موضوع این آیین نامه می باشند.
د- گواهی آموزشی کاربران مجاز: مدرک معتبر صادر شده توسط سازمان یا مؤسسات آموزشی مجاز مورد تایید سازمان که بیانگر نوع و سطح صلاحیت حرفه ای فرد برای انجام هر فعالیت قابل واگذاری موضوع این آیین نامه در دوره ای مشخص است. این مدرک پس از اتمام موفقیت آمیز دوره به شرکت کنندگان دوره اعطاء می شود که به اختصار گواهی آموزشی نامیده می شود.
ذ- باجه مالیاتی: واحدی از بخش غیردولتی که می تواند تمام یا بخشی از فعالیت های مالیاتی واگذار شده به بخش مذکور
را بر اساس تفاهم نامه یا قرارداد انجام دهد.
ر- مسئول فنی مالیاتی: منظور از مسئول فنی مالیاتی در این آیین نامه بازنشستگان وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور با حداقل ده سال سابقه خدمت در مشاغل مالیاتی و مورد تأیید سازمان و یا اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران می باشد.
ماده ۲- فعالیت های قابل واگذاری
سازمان مجاز است در اجرای مقررات تبصره (۲) ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم، فعالیت های زیر را با رعایت قوانین و مقررات مربوط و مفاد این آیین نامه، طبق قرارداد با تفاهم نامه برون سپاری نماید:
الف) فعالیتهای قابل واگذاری گروه اول
-شناسایی و واحدیابی مؤدیان.
-ابلاغ اوراق مالیاتی.
-تدوین محتوای آموزشی، ارایه و برگزاری دوره های آموزشی برای مؤدیان و کارکنان سازمان.
– تحلیل و پردازش داده های مالیاتی بدون در اختیار داشتن مشخصات (اعم از هویتی و مکانی) و با رعایت قوانین و
مقررات مربوط.
-ارایه خدمات مشاوره مالیاتی به مؤدیان در محل ادارات کل امور مالیاتی.
– اجرای قرار کارشناسی هیات های حل اختلاف مالیاتی با رعایت درجه اهمیت.
ب) فعالیتهای قابل واگذاری گروه دوم
-ثبت نام مؤدیان در نظام مالیاتی.
-انجام فعالیت های مربوط به فرآیندهای دریافت و ثبت انواع اظهارنامه های مالیاتی.
-دریافت فهرست های مربوط به فصل مالیات بر درآمد حقوق و سایر مالیات های تکلیفی و خدمات مربوط به واریز مالیات متعلقه به حسابهای مالیاتی.
-انجام فعالیتهای لازم به منظور واریز انواع بدهی های مالیاتی و عوارض موضوع قانون مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده و سایر قوانین موضوعه به صورت مستقیم به حساب های تعیین شده از طرف سازمان.
-اخذ انواع گواهی ها و مفاصا حساب های مالیاتی از طریق سامانه های مالیاتی سازمان و تسلیم به مؤدی.
-انجام فعالیت های مربوط به دریافت، ثبت و پیگیری انواع درخواست های مؤدیان از طریق سامانه های مالیاتی سازمان (از قبیل اعتراضات، شکایات، استرداد، تقسیط، بخشودگی جرایم، مفاصا حساب، رفع ممنوع الخروجی، و افزایش حد مجاز فروش
توسط هر مؤدی موضوع ماده ۶، اعلام موارد عدم امکان صدور صورتحساب الکترونیکی توسط مؤدی موضوع ماده ۱۲، توقف موقت
یا دائم بهره برداری از پایانه فروشگاهی موضوع ماده ۱۳ و اعلام تغییرات شغل یا محل فعالیت، تغییر مالکیت یا اجاره واحد کسب و کار موضوع ماده ۱۴ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان).
-اخذ صورت وضعیت بدهی مالیاتی و سوابق پرداخت مالیات مؤدی از طریق سامانه های مالیاتی سازمان و تسلیم به مؤدی.
– خدمات دریافت و ارسال فهرست معاملات فصلی.
– آموزش پاسخگویی و مشاوره مالیاتی.
تبصره: سایر فعالیت های قابل واگذاری که در این ماده درج نگردیده است با رعایت مقررات قانونی مربوط بنا به پیشنهاد سازمان و موافقت وزیر امور اقتصادی و دارایی به فعالیت های موضوع این ماده اضافه خواهد شد.
ماده ۳- وظایف سازمان
۱-۳- تدوین ضوابط و مقررات برون سپاری فعالیت های موضوع ماده ۲ این آیین نامه مشتمل بر چارچوب تفاهم نامه،ضمانت های مورد نیاز، احراز و تأیید صلاحیت بخش غیر دولتی ،آموزش، نحوه انجام فعالیت های قابل واگذاری، نظارت و بازرسی رسیدگی به تخلفات و رفع اختلاف، تدوین استانداردهای زیرساخت مورد نیاز جهت انجام فعالیت ها، نحوه دسترسی به سامانه های مالیاتی سازمان (محدود نمودن یا قطع موقت یا دائم) و شرایط تعیین اعتبار و تمدید تأییدیه انجام فعالیت های موضوع این آیین نامه که در چارچوب شیوه نامه اجرایی با رعایت مقررات قانونی مربوط که با امضاء رییس کل سازمان ابلاغ می شود.
۲-۳- انجام نظارت و اخذ گزارش های عملکردی و مالی فعالیت های برون سپاری شده به بخش غیر دولتی در تمامی نقاط مختلف کشور
۳-۳- صدور، تمدید و یا لغو تأییدیه انجام فعالیت های برون سپاری شده موضوع این آیین نامه.
ماده ۴- وظایف بخش غیر دولتی
۱-۴- بخش غیر دولتی موظف است ضمن انجام برنامه ریزی و هماهنگی لازم متناسب با نیاز سازمان نسبت به نحوه انجام فعالیت های موضوع این آیین نامه در چارچوب شیوه نامه اجرایی موضوع بند (۱-۳) این آیین نامه، درخواست های مربوط به متقاضیان انجام فعالیت های مزبور را پس از بررسی و تأیید برای سازمان ارسال نماید.
۲-۴- بخش غیر دولتی موظف به رعایت کلیه قوانین و مقررات موضوع قانون مالیات های مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده و سایر قوانین مالیاتی موضوعه مربوط به انجام فعالیت های موضوع این آیین نامه می باشد و می بایست امکانات اداری و زیر ساخت های لازم را مطابق ضوابطی که در شیوه نامه اجرایی بند (۱-۳) این آیین نامه تعیین می شود را فراهم کند.
۳-۴- در مواردی که بخش غیر دولتی عضو جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران نباشد. صرفاً مجاز به انجام فعالیت هایزیر می باشد. در این موارد حضور یک نفر مسئول فنی مالیاتی در دفتر یا باجه مالیاتی الزامی است.
-ابلاغ اوراق مالیاتی.
-ثبت نام مؤدیان در نظام مالیاتی.
– اخذ انواع گواهی ها و مفاصا حساب های مالیاتی از طریق سامانه های مالیاتی سازمان و تسلیم به مودی.
-انجام فعالیت های مربوط به دریافت، ثبت و پیگیری انواع درخواست های مؤدیان از طریق سامانه های مالیاتی سازمان (از قبیل اعتراضات، شکایات، استرداد ،تقسیط بخشودگی جرایم، مفاصاحساب و رفع ممنوع الخروجی).
-افزایش حد مجاز صورتحساب های الکترونیکی صادره توسط هر مؤدی موضوع ماده ۶،  اعلام موارد عدم امکان صدور صورتحساب الکترونیکی موضوع ماده ۱۲، توقف موقت یا دائم بهره برداری از پایانه فروشگاهی موضوع ماده ۱۳ و اعلام تغییرات شغل یا محل فعالیت، تغییر مالکیت یا اجاره واحد کسب و کار موضوع ماده ۱۴ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان
-پاسخگویی و مشاوره مالیاتی
تبصره: تسلیم کلیه گواهی ها و مفاصا حساب های مالیاتی موضوع این بند آیین نامه بدون تأیید و امضاء مسئول فنی مالیاتی فاقد اعتبار است.
۴-۴- بخش غیر دولتی مکلف به رعایت مقررات و ضوابط مالی و تعرفه های مصوب ابلاغی از سوی سازمان و مراجع ذی ربط و نصب آن در معرض دید مؤدیان و بازرسان سازمان می باشد و در صورت تخلف از این امر و یا دریافت مبالغ بالاتر از تعرفه مصوب، سازمان می تواند نسبت به قطع موقت دسترسی به سامانه های مالیاتی سازمان اقدام نماید و این اقدام، مانع از پیگیری مؤدی و برخورد قانونی سایر مراجع ذیربط با متخلف نخواهد بود.
۵-۴- حفظ محرمانگی کلیه اطلاعات مؤدیان مالیانی که در چارچوب این آیین نامه در اختیار بخش غیردولتی قرار می گیرد، ضروری است و در صورت افشاء به غیر و استفاده در مواردی غیر از فعالیت های برون سپاری شده، متخلف مشمول احکام مقرر در ماده ۶۴۸ قانون مجازات اسلامی، قانون مالیات های مستقیم، قانون مالیات برارزش افزوده و سایر قوانین مربوط خواهد بود.
۶-۴- نمایندگان موضوع بندهای (۲) و (۳) ماده ۲۴۴ قانون مالیات های مستقیم، مجاز به ارایه خدمات قابل واگذاری گروه اول نمی باشند.
۷-۴- انجام فعالیت های مالیاتی قابل واگذاری موضوع این آیین نامه، فقط از طریق کاربران مجاز قابل انجام می باشد.
۸-۴- واگذاری فعالیت های موضوع این آیین نامه از طرف مجامع حرفه ای و تشکل های صنفی به اعضای حقیقی یا حقوقی خود
با تأیید سازمان بلامانع می باشد. در این صورت مجامع با تشکل های مذکور با اعضای خود نسبت به موارد عدم انجام تعهدات موضوع این آیین نامه مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
۹-۴- در صورت تخلف بخش غیر دولتی از اجرای تکالیف مقرر در این آیین نامه یا مسامحه در حفظ و حراست از اسناد و مدارک مالیاتی چنانچه خسارتی به سازمان یا مؤدی وارد شود، مسئولیت جبران خسارت وارده حسب مورد به عهده بخش غیر دولتی است در صورت عدم جبران خسارت وارده به سازمان ظرف مهلت تعیین شده از طرف سازمان، موضوع از طریق مراجع قانونی قابل پیگرد خواهد بود.
تبصره: هیاتی مرکب از نمایندگان سازمان و بخش غیر دولتی حسب شیوه نامه اجرایی، مرجع تعیین میزان خسارت وارده از طرف بخش غیر دولتی به سازمان خواهند بود.
۱۰-۴- بخش غیر دولتی حق انتقال و با واگذاری تأییدیه فعالیت های برون سپاری شده موضوع این آیین نامه به غیر از طریق انتقال مجوز کلی دفتر یا از طریق انتقال مسئولیت انجام فعالیت های مذکور بدون موافقت سازمان را ندارد.
۱۱-۴- بخش غیردولتی و دفاتر تحت هیچ شرایطی اجازه دریافت نقدی یا غیر نقدی مالیات، عوارض و جریمه و حتی انتقال موقت وجه مبالغ مذکور به حساب های خود یا دیگران را ندارد.
۱۲-۴- فعالیت های موضوع این آیین نامه توسط بخش غیر دولتی و با اعضای آن ها می تواند از طریق ایجاد باجه مالیاتی در محل و یا خارج از محل فعالیت اصلی به اقتضاء موضوع و حجم فعالیت با تأیید سازمان، حسب مورد انجام شود.
ماده ۵- سایر مقررات
۱-۵- سازمان مکلف است در هنگام واگذاری فعالیت های موضوع این آیین نامه مراتب تعهدات و تکالیف بخش غیر دولتی را در شیوه نامه موضوع بند (۱-۳) درج و در هنگام عقد قرارداد نسبت به اخذ تعهدات رسمی لازم از طرف قرارداد اقدام نماید.
۲-۵- سازمان میتواند در صورت بروز هرگونه تخلف توسط بخش غیر دولتی نسبت به لغو تأییدیه و قطع همکاری با بخش غیردولتی رأساً اقدام نماید.
۳-۵- مبلغ حق الزحمه انجام فعالیت های قابل برون سپاری قبل از پایان هر سال برای اجرا در سال بعد با پیشنهاد سازمان به تصویب وزیر امور اقتصاد و دارایی خواهد رسید و تا تعیین حق الزحمه جدید، آخرین حق الزحمه مصوب مبنای اقدام خواهد بود.
تبصره: در مورد کلیه خدمات مالیاتی قابل ارایه در خارج از محیط اداری و واگذاری به دفاتر پستی و دفاتر پیشخوان خدمات دولت و دفاتر ارتباطات و فناوری اطلاعات (ICT) روستایی، رعایت تعرفه های مربوط که توسط مراجع ذی صلاح قانونی تعیین می شود،  الزامی است.
۴-۵- در صورت استفاده مؤدی از فعالیت های موضوع بند (ب) ماده ۲ این آیین نامه در اجرای مقررات تبصره یک ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم، هزینه های پرداخت شده بابت استفاده از فعالیت های مذکور در چارچوب تعرفه بخش غیر دولتی به عنوان هزینه قابل قبول پذیرفته خواهد شد.
-۵-۵- تهیه و تدوین محتوای آموزشی برای کاربران مجاز توسط سازمان انجام می شود و بخش غیر دولتی می تواند دوره های آموزشی لازم برای اشخاص مزبور را توسط مؤسسات آموزشی مجاز مورد تأیید سازمان برگزار نماید.

 

سید احسان خاندوزی

دانلود PDF بخشنامه

متن کامل بخشنامه در فایل PDF
دانلود فایل PDF

حجم فایل : 868.16 کیلو بایت

اشتراک گذاری   
0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع دهید
guest

0 Comments
مشاهده همه نظرات

آدرس ایمیلت رو وارد کن!

با وارد کردن آدرس ایمیلت در کادر زیر می تونی هر روز ساعت 6 صبح ، بخشنامه های روز گذشته رو در ایمیلت داشته باشی.