قانون بیمه و تامین اجتماعی

اصلاح و الحاق بندهای بخشنامه تنقیح، تلخیص و تجمیع بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر

اصلاح و الحاق به برخی از بندهای بخشنامه تنقیح، تلخیص و تجمیع بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری و درون شهری

سازمان تأمین اجتماعی
مدیر عامل
بسمه تعالی
شماره: ۱۰۰۰/۱۴۰۰۲/۱۲۶۴۶
تاریخ: ۱۲/۱۳/ ۱۴۰۲

بسمه تعالی
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

«اصلاحیه و الحاقیه سوم»

حوزه: معاونت بیمه ای
موضوع: اصلاح و الحاق به برخی از بندهای بخشنامه تنقیح تلخیص و تجمیع بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار
و مسافر بین شهری و درون شهری به شماره ۱۰۰۰/۱۴۰۰/۱۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۴ با موضوع ارتقاء ضرائب دستمزد
مقطوع و نحوه تعیین دستمزد مازاد بر دستمزد مقطوع رانندگان بین شهری

 

مدیر کل محترم تامین اجتماعی استان…

با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد (ص)
احتراما در اجرای بند «۳» مصوبه دو هزار و یکصد و سی و سومین جلسه هیات مدیره محترم سازمان مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ (پیشنهاد مندرج در نامه شماره ۱۰۰۰/۱۴۰۲/۸۰۳۱ مورخ (۱۴۰۲/۰۷/۲۴) در خصوص ارتقاء ضرائب دستمزد مقطوع و نحوه انتخاب و تعیین دستمزد مازاد بر دستمزد مقطوع رانندگان بین شهری مشمول قانون بیمه های اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مصوب ۱۳۷۹/۰۲/۲۸ مجلس محترم شورای اسلامی و آئین نامه اجرائی مصوب ۱۳۸۰/۰۳/۰۹ هیات محترم وزیران، ضمن اصلاح و الحاق موارد مرتبط در بخشنامه موصوف بشرح ذیل، توجه واحدهای اجرایی را به رعایت آن جلب می نماید:
١- الحاق جزء (د) به بند ۲ بخشنامه تنقیحی:
د- مصوبه شماره ۱۱۰۰/۱۴۰۲/۲۰۵۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ هیأت مدیره سازمان.

۲- اصلاح جزء (ب) بند ۱۰ بخشنامه تنقیحی:
ب- طبق مصوبه شماره ۲۹۷۴ /۱۱۰۰/۹۶ مورخ ۱۳۹۶/۸/۱۳ هیات مدیره سازمان و اصلاحات بعدی آن، ضریب دستمزد مقطوع برای کلیه رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری از سال ۱۳۹۷ لغایت شهریور ۱۴۰۲ جهت رانندگان وانت بار، سواری، مینی بوس و کامیونت ۱/۲ برابر حداقل دستمزد و جهت رانندگان اتوبوس، کامیون و… ۱/۵ برابر حداقل دستمزد تعیین و ضریب دستمزد مقطوع برای رانندگان درون شهری اعم از وانت بار،کامیونت، سواری، مینی بوس، اتوبوس و…، از سال ۱۳۹۷ و به بعد معادل ۱/۱ برابر حداقل دستمزد می باشد.

٣- الحاق جزء (ج) به بند ۱۰ بخشنامه تنقیحی:
ج- طبق مصوبه شماره ۱۱۰۰/۱۴۰۲/۲۰۵۵ مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۱۳ هیات مدیره سازمان ضریب دستمزد رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری از تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۱ بشرح ذیل تعیین و مبنای دریافت حق بیمه و ارائه تعهدات قانونی قرار گرفته است:
-رانندگان بین شهری: وانت بار، سواری، مینی بوس و کامیونت ۱/۳۵ برابر حداقل دستمزد.
-اتوبوس، کامیون و … ۱/۶۵ برابر حداقل دستمزد.

۴- الحاق جزء (د) به بند ۱۰ بخشنامه تنقیحی:
د- دستمزد مازاد بر دستمزد مقطوع رانندگان بین شهری:
مطابق مفاد بند «۳» مصوبه دو هزار و یکصد و سی و سومین جلسه هیات مدیره محترم سازمان مورخ ۱۴۰۲/۰۹/۰۷ (ردیف «۲» پیشنهاد مندرج در نامه شماره ۱۰۰۰/۱۴۰۲/۸۰۳۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۴) بیمه شدگان راننده بین شهری مشمول قانون بیمه های اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری مصوب ۱۳۷۹/۰۲/۲۸ مجلس محترم شورای اسلامی و آئین نامه اجرائی مصوب ۱۳۸۰/۰۳/۰۹ هیات محترم وزیران می توانند نسبت به انتخاب و تعیین دستمزد مازاد بر دستمزد مقطوع رانندگان بین شهری اقدام نمایند.

۵- الحاق بند (۳۰) مکرر به بخشنامه تنقیحی:
بند (۳۰) مکرر: نحوه تعیین دستمزد مازاد بر دستمزد مقطوع رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری

۱-۳۰- بیمه شدگان راننده شاغل در ناوگان حمل و نقل بین شهری، در صورت تمایل به پرداخت حق بیمه مازاد بر  حق بیمه دستمزد مقطوع رانندگان، می توانند نسبت به ارائه و تکمیل فرم درخواست (پیوست شماره «پنج») و توافق با سازمان و تعیین میزان دستمزد مازاد، بر اساس شرایط و مبالغ مندرج در جدول و رعایت ضوابط ذیل آن اقدام نمایند.

۳۰-۱-۱- در صورت تمایل و ارائه درخواست توسط بیمه شدگان راننده جهت افزایش مبلغ دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه، میزان دستمزد مازاد مطابق جدول فوق و بر اساس معیارهای سن و سابقه پرداخت حق بیمه تعیین و راننده می بایست همه ماهه حق بیمه دستمزد مازاد را به اضافه اصل حق بیمه و در مهلت مقرر در ماده (۳۹) قانون تامین اجتماعی به سازمان پرداخت نماید.
۳۰-۱-۲- حق بیمه مازاد بر حق بیمه دستمزد مقطوع، توسط شخص راننده و به صورت کامل (۲۷%) پرداخت گردد.
۳۰-۱-۳- پس از درخواست و تعیین دستمزد مازاد و پرداخت حق بیمه مربوطه توسط راننده، در صورتی که بین اعتبار کارت هوشمند رانندگی بیش از ۶ ماه فاصله ایجاد شود، تداوم پرداخت حق بیمه مازاد منوط به ارائه درخواست و تعیین مبلغ جدید دستمزد مازاد بر اساس جدول فوق الذکر می باشد.
۲-۳۰- بیمه شده متقاضی افزایش دستمزد می بایست پس از اطمینان از وجود و صحت کلیه سوابق پرداخت  حق بیمه در حساب کاربری متعلقه در سامانه خدمات غیر حضوری سازمان، نسبت به درج مجموع سوابق پرداخت حق بیمه تا تاریخ تقاضا (تاریخ ثبت فرم درخواست در دبیرخانه شعبه) و میزان دستمزد مازاد انتخابی در فرم شماره «پنج» پیوست اقدام و در دبیرخانه شعبه ثبت و واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی مکلف است به منظور اطمینان از صحت سوابق اظهار شده، نسبت به ثبت درخواست و بررسی سوابق در «سامانه هوشمند متمرکز سوابق/درخواست تائید سابقه» با نوع بهره برداری« دستمزد مازاد رانندگان» اقدام نماید.
۳-۳۰- کارشناس واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی شعبه موظف است، نتیجه بررسی درخواست متقاضی را حسب مورد در ذیل فرم درج و پس از تائید و امضاء مسئولین مربوطه و اخذ امضاء و اثر انگشت از متقاضی، نسبت به بارگذاری فرم در پرونده الکترونیک و تحویل به بیمه شده اقدام نماید.
تذکر ۱: بارگذاری گزارش مجموع سوابق بیمه ای متقاضی که مبنای پاسخگویی به درخواست بیمه شده قرار گرفته نیز در پرونده الکترونیک الزامی است.
تذکر ۲: ارائه پاسخ به درخواست و ابلاغ فرم «پنج» تکمیل شده به متقاضی می بایست حداکثر ظرف مهلت ۱۵ روز پس از تاریخ ثبت فرم درخواست در دبیرخانه شعبه صورت پذیرد.
۴-۳۰- در صورتیکه مندرجات درخواست بیمه شده، صحیح و مورد تائید شعبه واقع گردد، لازم است مبلغ دستمزد انتخابی و تاریخ ابتدای ماه ثبت فرم مذکور در دبیرخانه شعبه (به عنوان تاریخ شروع پرداخت حق بیمه مازاد) توسط کارشناس واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی ثبت و اطلاعات وارده توسط مسئول واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی نیز در سیستم بیمه ای رانندگان تائید گردد، در غیر اینصورت پذیرش درخواست راننده جهت افزایش دستمزد منوط به ارائه درخواست جدید و درج صحیح اطلاعات در فرم می باشد.
نکته مهم: با توجه به اینکه مبنای محاسبه سوابق پرداخت حق بیمه و میزان سن جهت تعیین محدوده دستمزد قابل انتخاب و دریافت حق بیمه مازاد، تاریخ ثبت فرم درخواست در دبیرخانه شعبه می باشد، لذا واحد امور اداری شعبه مکلف است بلافاصله پس از وصول و ثبت فرم درخواست بیمه شده در دبیرخانه، از تحویل فرم به مسئول واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی شعبه اطمینان حاصل نماید.
بدیهی است پس از طراحی سیستم متمرکز و غیر حضوری توسط شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین و حذف فرم های کاغذی از فرآیند موصوف، ثبت فرم در دبیرخانه نیز از درجه اعتبار ساقط خواهد گردید.
۳۰-۵- کلیه ضوابط مربوط به حق بیمه دستمزد مقطوع رانندگان بین شهری مندرج در بخشنامه تنقیح در رابطه با حق بیمه دستمزد مازاد نیز، به جز مواردی که مستثنی شده است ملاک عمل بوده و حق بیمه دستمزد مازاد پرداخت شده همانند حق بیمه دستمزد مقطوع رانندگان بین شهری در برخورداری از حمایت های قانونی سازمان لحاظ می گردد.
۳۰-۶- حق بیمه دستمزد مازاد بر دستمزد مقطوع، مشمول معافیت موضوع ماده (۷) قانون هدفمندسازی یارانه ها و بند «ب» ماده (۱۱) آئین نامه اجرایی مربوطه نبوده و می بایست با نرخ کامل (۲۷%) توسط بیمه شده (انفرادی) و یا شرکتهای تعاونی کارگزار حمل و نقل (گروهی) پرداخت گردد.
۳۰-۷- شرکت های تعاونی کارگزار حمل و نقل نیز مکلفند، حق بیمه آندسته از رانندگان تحت عضویت خود که اقدام به درخواست افزایش دستمزد نموده و مراتب مورد تائید شعبه قرار گرفته است را به اصل حق بیمه دستمزد مقطوع اضافه و در لیست های ارسالی و مجموع پرداخت حق بیمه رانندگان منظور نمایند.
۳۰-۸- پذیرش درخواست رانندگان متقاضی افزایش دستمزد مازاد، منوط به پرداخت و تسویه حساب کامل حق بیمه های گذشته ایامی که بیمه شده مشمول قانون بیمه اجتماعی رانندگان بین شهری بوده است می باشد.
۳۰-۹- مبلغ دستمزد مازاد انتخاب شده توسط بیمه شده راننده، مطابق با افزایش سالیانه مبلغ دستمزد مقطوع رانندگان بین شهری، افزایش و بروزرسانی می گردد.
۳۰-۱۰- پرداخت حق بیمه دستمزد مازاد، همانند دستمزد مقطوع رانندگان بین شهری، در دوره اعتبار کارت هوشمند اجباری بوده، لیکن در صورت عدم پرداخت حق بیمه های مذکور در مهلت قانونی، ضروری است واحد وصول حق بیمه نسبت به اخذ گردش حساب و همچنین مطالبه حق بیمه متعلقه به همراه جرائم مربوطه با رعایت ماده ۵۰ قانون تأمین اجتماعی اقدام نماید.
۳۰-۱۱- در صورت انصراف بیمه شده راننده از ادامه پرداخت حق بیمه مازاد، می بایست قبل از پرداخت حق بیمه ماه جاری، مراتب را از طریق تکمیل فرم شماره «شش» پیوست و ثبت در دبیرخانه شعبه در همان ماه اعلام نموده و در این حالت پرداخت حق بیمه مازاد از ابتدای ماه ثبت فرم مذکور فاقد موضوعیت بوده و در این خصوص لازم است تاریخ اخیرالذکر توسط کارشناس واحد نامنویسی و حسابهای انفرادی در سیستم بیمه ای رانندگان ثبت و توسط مسئول واحد نام نویسی و حسابهای انفرادی نیز تائید گردد.
۳۰-۱۲- مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین موظفند تا زمان پیاده سازی سیستم متمرکز بیمه رانندگان، امکان ثبت و اعمال دستمزدهای مازاد انتخابی و همچنین حذف/اصلاح دستمزدهای مازاد نامعتبر (از طریق کاربرگ سابقه) را فراهم نمایند.
۳۰-۱۳- به منظور اطلاع رسانی به رانندگان محترم در خصوص امکان درخواست افزایش دستمزد مازاد بر دستمزد مقطوع، مسئولین واحد ارتباطات و نظارت مردمی ادارات کل استان ها و همکاران ذیربط واحدهای اجرایی مکلفند، ضمن انعکاس موضوع به مراجع مرتبط مانند «انجمنهای صنفی رانندگان حمل کالا و مسافر بین شهری» و «شرکت های تعاونی کارگزار حمل و نقل» حوزه تابعه راهنمایی لازم به بیمه شدگان راننده (از طریق نصب بنر، درج در تابلوی اعلانات، ارائه توضیح به مراجعین و…. ارائه نمایند.
۶ – الحاق ردیف جدید (۹) به جدول ذیل بند ۴۲ بخشنامه تنقیحی:
کد نگهداری حساب درآمد حق بیمه های پرداختی بابت افزایش دستمزد مازاد بر دستمزد مقطوع رانندگان بشرح ذیل به جدول اضافه گردید.

مرکز فناوری اطلاعات آمار و محاسبات و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین موظفند، در حداقل زمان ممکن کلیه تمهیدات لازم را به منظور بروزرسانی و طراحی و پیاده سازی نرم افزارهای مورد نیاز و انجام نظارت و کنترل سیستمی ستاد و اخذ آمار و اطلاعات مربوطه را فراهم نمایند.
مسئول حسن اجرای این بخشنامه مدیران کل، معاونین منابع و تعهدات بیمه ای، روسای ادارات نامنویسی و حسابهای انفرادی،  وصول حق بیمه ادارات کل استانها و مسئولین متناظر ذیربط در واحدهای اجرایی و همچنین مرکز فناوری اطلاعات، آمار و محاسبات و شرکت مشاور مدیریت و خدمات ماشینی تامین و سایر واحدهای ذیربط خواهد بود.

 

میرهاشم موسوی

دانلود PDF بخشنامه

متن کامل بخشنامه در فایل PDF
دانلود فایل PDF

حجم فایل : 2540 کیلو بایت

اشتراک گذاری   
0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع دهید
guest

0 Comments
مشاهده همه نظرات

آدرس ایمیلت رو وارد کن!

با وارد کردن آدرس ایمیلت در کادر زیر می تونی هر روز ساعت 6 صبح ، بخشنامه های روز گذشته رو در ایمیلت داشته باشی.