قانون مالیات های مستقیم

دستورالعمل نظارت و پیگیری بر روند قطعیت تا وصول ۱۰۰ پرونده مهم

دستورالعمل نظارت و پیگیری بر روند قطعیت تا وصول 100 پرونده مهم

بنام خدا

دادستانی انتظامی مالیاتی

شماره: د/۱۳۰/۱۱۷۶/د
تاریخ: ۱۴۰۲/۰۸/۳۰
پیوست: ندارد

مدیر کل محترم امور مالیاتی
مدیر دادرسی محترم مالیاتی
استان شناس بالی

موضوع: دستورالعمل نظارت و پیگیری بر روند قطعیت تا وصول ۱۰۰ پرونده مهم اشخاص حقوقی و حقیقی سنوات ۱۳۹۷ لغایت ۱۴۰۰

با سلام و احترام
در اجرای دستور رئیس کل محترم سازمان متبوع مبنی بر نظارت و پیگیری قطعیت تا وصول ۱۰۰ پرونده مهم ادارات کل امور مالیاتی ( عملکرد- ارزش افزوده ) سنوات ۱۳۹۷ لغایت ۱۴۰۰، به منظور استانداردسازی فرآیندهای زمانی رسیدگی مجدد، دادرسی و وصول مالیات پرونده های مالیاتی مؤدیان مذکور بدینوسیله مقرر می دارد در هر یک از ادارات کل امور مالیاتی کارگروه ویژه ای با حضور مدیر کل امور مالیاتی یا یکی از معاونین، مدیر دادرسی مالیاتی و مسئول دفتر دادستانی انتظامی مالیاتی تشکیل و ضمن تعامل سازنده، با برنامه ریزی و هماهنگی، در اجرای موارد ذیل نهایت اهتمام و تلاش را معمول نمایند.
الف) مرحله اجرای ماده (۲۳۸) قانون مالیاتهای مستقیم:
چنانچه اعتراض مؤدی قابلیت رسیدگی مجدد را داشته باشد، به موجب مصوبات جلسه چهاردهم «بررسی وصولی های مالیاتی» مورخ ۱۴۰۲/۶/۱۱، مسئول/مسئولان ذی صلاح مکلف می باشند به قید فوریت ضمن بررسی دلایل(شفاهی یا کتبی)، دفاتر، اسناد، مدارک و صورتهای مالی حسب مورد و یا از طریق صدور قرار رسیدگی و اجرای آن توسط مأموران مالیاتی ابواب جمعی خود نسبت به رسیدگی مجدد اقدام و دلایل منجر به تعدیل برگ تشخیص/ مطالبه مالیات را در پرونده قید نمایند. در این چهارچوب ادارات کل امور مالیاتی مکلف می باشند به گونه ای برنامه ریزی نمایند تا حسابرسان کل مالیاتی ظرف حداکثر ۱۵ روز نسبت به توافق با مؤدی و قطعی سازی پرونده اقدام نموده و در صورت عدم رفع اختلاف، با استفاده از ظرفیت تبصره (۲) ماده (۳۱) آئین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم، امکان رسیدگی مجدد تا سطح مدیرکل را با رعایت مهلت مقرر فراهم نمایند. هرگاه دلایل و اسناد و مدارک ابرازی و رسیدگی های معموله منتهی به رفع اختلاف و قطعیت پرونده نشود، لازم است برابر قسمت اخیر ماده (۲۳۸) قانون مالیات های مستقیم، موضوع مستدلاً در پرونده منعکس و مراتب برای رسیدگی به ما به الاختلاف به هیات های حل اختلاف مالیاتی ارجاع شود. مسئول/مسئولان ذی صلاح اکیداً از ارجاع پرونده بدون رسیدگی مجدد و ذکر دلایل عدم رفع اختلاف به هیأتهای حل اختلاف مالیاتی خودداری نمایند در صورت لزوم در اجرای بند (۴) بخشنامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۰/۵۳۱ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۱۲
موضوع ترتیبات اجرایی دستورالعمل اجرایی تبصره (۱) ماده (۲۳۸) قانون مالیات های مستقیم، انتخاب بیش از یک مسئول برای رسیدگی مجدد به اعتراض مؤدی توصیه می گردد.
ب) مرحله دادرسی مالیاتی:
۱- حسب بند (۱) نامه شماره ۱۳۰/۱۱۴۴/د مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ این دادستانی، مدیران دادرسی مالیاتی مکلفند پس از دریافت مورد اعتراض از طریق سامانه های مالیاتی، در همان روز با رعایت مقررات مندرج در ماده (۲۴۶) قانون مالیات های مستقیم نسبت به تعیین وقت پرونده های مالیاتی مورد نظر برای حداکثر ۱۵ روز آتی اقدام و برگ دعوت هیأت بصورت دستی ابلاغ و در سامانه درج گردد. بدیهی است استفاده از ظرفیت مقرر در قسمت اخیر ماده (۲۴۶) قانون مالیات های مستقیم پس از درخواست مؤدی مورد تأکید این دادستانی می باشد.
۲- در اجرای بند (۲) نامه شماره ۱۳۰/۱۱۴۴/د مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ این دادستانی، مدیران کل امور مالیاتی نسبت به اتخاذ تدابیر لازم در خصوص ارسال به موقع پرونده های مذکور به مدیریت های دادرسی از حیث رعایت الزامات مصرح در تبصره (۶) ماده (۲۴۴) قانون مالیات های مستقیم اقدام لازم را معمول نمایند.
۳- همان گونه که در بند (۴) نامه شماره ۱۳۰/۱۱۴۴/ مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۲۴ این دادستانی نیز تاکید گردید، حضور نماینده اداره امور مالیاتی به منظور توجیه مندرجات برگ تشخیص/ مطالبه و اقامه دلایل کافی در اجرای مفاد مصرح در ماده (۲۴۰) قانون مالیات های مستقیم الزامی می باشد؛ لذا مدیران کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا مراتب تشکیل جلسات دادرسی به پرونده های موصوف به نحو مقتضی به نماینده ذی ربط اطلاع رسانی گردد.
۴- آرای نمایندگان هیأت های حل اختلاف مالیاتی می بایست مطابق با مفاد مصرح در ماده (۲۴۸) قانون مالیات های مستقیم و ظرف مدت تعیین شده در تبصره (۲) ماده (۲۴۴) قانون مالیات های مستقیم، انشاء و امضاء و در سامانه های دادرسی مالیاتی صادر گردد.
۵- هرگاه به دلیل نقص در رسیدگی یا لزوم بررسی اسناد و مدارک نزد شخص ثالث یا کثرت اسناد و مدارک ارائه شده، هیأت حل اختلاف مالیاتی قرار کارشناسی صادر نماید، مدیران دادرسی مالیاتی موظف می باشند در همان روز صدور قرار، نسبت به صدور و ابلاغ حکم اجرای قرار کارشناسی برای ماموران مالیاتی خبره حسب شرایط هر پرونده اقدام نمایند. مجریان قرار نیز موظفند گزارش قرار کارشناسی را حداکثر ظرف مهلت زمانی مقرر در بند (۲۲) دستورالعمل دادرسی مالیاتی تنظیم و به دبیرخانه هیأت های حل اختلاف مالیاتی تسلیم نمایند. مدیران دادرسی مالیاتی مکلفند حسب الزامات مقرر در بند (۱) نامه حاضر نسبت به تعیین وقت پرونده مالیاتی اقدام لازم را معمول نماید.
۶- ادارات امور مالیاتی مکلفند پس از وصول نسخه ای از رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی، به قید فوریت و با رعایت مواعد قانونی نسبت به ابلاغ رأی (با استفاده از ظرفیت ابلاغ دستی)، اعتراض و یا صدور برگ قطعی حسب مورد اقدام لازم را به عمل آورند.
۷- در صورت اعتراض مؤدی به رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی (بدوی) مدیران دادرسی مکلفند مطابق صدر بند(۱-ب) دستور العمل حاضر اقدام لازم را معمول نمایند. شایان ذکر است در صورتی که نتیجه اعتراض منجر به رفع اختلاف با مؤدی گردد، اداره امور مالیاتی مکلف است هم زمان با وصول نسخه ای از رأی، نسبت به صدور و ابلاغ برگ قطعی مالیات اقدام نماید.
۸- ادارات امور مالیاتی مکلفند پس از صدور برگ تشخیص / مطالبه مالیات در هر مرحله اعم از رسیدگی مجدد یا دادرسی مالیاتی، در صورت اعلام قبولی یا توافق با مؤدی، نسبت به صدور و ابلاغ برگ قطعی اقدام و متعاقب آن بدهی مالیاتی قطعی شده را از حیث پرداخت یا ترتیب پرداخت مورد پیگیری قرار دهند.
ج) مرحله وصول و اجرا :
۱- ادارات وصول و اجرا مکلفند پس از ایجاد مورد اجرائی به قید فوریت نسبت به انجام تمامی اقدامات اجرایی ( شناسایی اموال، توقیف و بازداشت اموال نزد مودی و شخص ثالث، فروش اموال منقول و غیر منقول و …) وفق مقررات و آئین نامه های اجرایی اقدام نمایند.
۲- در اجرای تبصره ماده (۵۸) آئین نامه اجرایی موضوع ماده (۲۱۸) قانون مالیاتهای مستقیم، توقف عملیات اجرایی جز در موارد مصرح در ماده مذکور، تخلف انتظامی بوده و متخلفین تحت تعقیب انتظامی قرار خواهند گرفت.
تذکرات:
۱- با عنایت به اهمیت تسریع در قطعیت پرونده های با اهمیت، ابلاغ تمامی اوراق مالیاتی (برگ تشخیص/مطالبه/دعوت به هیأت حل اختلاف مالیاتی/ رأی هیأت حل اختلاف مالیاتی/ برگ قطعی و اوراق مرتبط با پرونده وصول و اجرا) می بایست با قید فوریت (با استفاده از ظرفیت ابلاغ دستی اوراق) ظرف یک روز کاری صورت پذیرد.
۲- با توجه به تأکیدات رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی در خصوص پرونده های مورد اشاره، عملکرد مدیران کل، مدیران دادرسی، معاونین، رؤسای امور حسابرسی مالیاتی، نمایندگان هیأت های حل اختلاف مالیاتی، کارشناسان مجری قرار، اعضاء گروه حسابرسی و همکاران وصول و اجرا، توسط این دادستانی مورد بررسی قرار خواهد گرفت و مراتب به رئیس کل محترم سازمان گزارش خواهد گردید.
۳- مدیران کل امور مالیاتی مکلفند نسبت به مؤدیانی که از اطاله غیر موجه دادرسی خودداری می نمایند، حداکثر مساعدت لازم را پیرامون اعطای بخشودگی جرایم و یا تقسیط مالیات معمول نمایند.
۴- مدیران کل امور مالیاتی مکلفند در پرداخت مزایای غیر مستمر، رعایت مفاد این دستور العمل را توسط هر یک از کارکنان مورد توجه قرار دهند.
۵- دادیار مسئول/دادیاران دادستانی انتظامی مالیاتی مسئولیت نظارت بر حسن اجرای دستورالعمل را بر عهده داشته و مکلفند در صورت تخطی از مقررات اعلامی مراتب را به قید فوریت به اینجانب گزارش نمایند.

 

سیدمحسن خوانساریان
دادستان انتظامی مالیاتی

دانلود PDF بخشنامه

متن کامل بخشنامه در فایل PDF
دانلود فایل PDF

حجم فایل : 1053 کیلو بایت

اشتراک گذاری   
0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع دهید
guest

0 Comments
مشاهده همه نظرات

آدرس ایمیلت رو وارد کن!

با وارد کردن آدرس ایمیلت در کادر زیر می تونی هر روز ساعت 6 صبح ، بخشنامه های روز گذشته رو در ایمیلت داشته باشی.