قانون مالیات های مستقیم

شاخص های انتخاب و انتقال پرونده های مالیاتی به اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ

شاخص های انتخاب و انتقال پرونده های مالیاتی به اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ

شماره: ۲۰۰/١۴٠٢/۵۱۳
تاریخ ١۴٠٢/١٢/۲۶
پیوست:…

وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان امور مالیاتی کشور
رئیس کل
دستورالعمل

۵۱۳      ۱۴۰۲   ماده (۲۱۹) قانون مالیاتهای مستقیم و
ماده (۴۵) نامه اجرایی آن

مخاطبین/ ذینفعان: ادارات کل امور مالیاتی شهر و استان تهران
موضوع: شاخص های انتخاب و انتقال پرونده های مالیاتی به اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ

بر اساس ماده (۲۱۹) قانون مالیات های مستقیم، مسئولیت شناسایی و تشخیص درآمد مشمول مالیات، مطالبه و وصول مالیات موضوع قانون مذکور به سازمان امور مالیاتی کشور محول شده است. همچنین در راستای تبصره (۱) ماده (۲۱۹) ق.م.م و ماده (۴۵) آیین نامه اجرایی مربوط به ماده مذکور، اهداف تشکیل اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ و به منظور ایجاد هماهنگی لازم جهت افزایش کیفیت رسیدگی به پرونده های مالیاتی و مدیریت و نظارت بر نقل و انتقال پرونده های مالیاتی به/ از اداره کل امور مالیاتی مذکور، هر گونه جابجایی پرونده های مالیاتی صرفاً می بایست بر اساس ضوابط اجرایی مندرج در این دستور العمل انجام پذیرد.

فصل اول. تعاریف:
ماده ۱: در این دستورالعمل، اصطلاحات در معانی مشروح زیر به کار می روند:
الف) پرونده مالیاتی: مجموعه سوابق مالیاتی هر مؤدی که شامل کلیه اطلاعات و اسناد مربوط به مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی، مالیات
بر ارزش افزوده، عوارض آلایندگی، مالیات بر درآمد حقوق، مالیات تکلیفی و … (اعم از فیزیکی و الکترونیکی) می باشد.
ب) انتقال پرونده: جابجایی پرونده مالیاتی از/ به اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ در راستای این دستورالعمل.
پ) شرکتهای خدمات ملی: شرکت هایی هستند که خدمات خود (از جمله خدمات پستی، بیمه ای، مخابراتی و….) را به صورت ملی در سراسر کشور ارائه می دهند.
ت) پرونده های مالیاتی متمرکز: پرونده اشخاص حقوقی که عمدتاً دارای فعالیت پیمانکاری، صنعتی و معدنی می باشند و  فعالیت آن ها در یک یا چند استان انجام می پذیرد.
ت) شاخص ریالی: حدنصاب میانگین (فروش کالا/ ارائه خدمات، مالیات ابرازی، تشخیص و قطعی) عملکرد سه سال مالی اخیر اشخاص حقوقی.
ج) پرونده های مالیاتی منتخب: پرونده های مالیاتی که با توجه به حد نصاب های مربوط به شاخص های ریالی و همچنین  شاخص های غیر ریالی مورد نظر، حائز شرایط انتقال از ادارات کل امور مالیاتی شهر و استان تهران به اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ می باشند.
چ) پرونده های مالیاتی خاص: پرونده هایی که با توجه به سیاست های سازمان، مصالح ملی و قوانین و مقررات موضوعه، به صورت خاص تلقی و اداره کل ذیصلاح به منظور رسیدگی، مطالبه و وصول مالیات با دستور رئیس کل محترم سازمان تعیین می گردد.

فصل دوم. شرایط انتقال پرونده های مالیاتی منتخب از / به اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ:
ماده ۲:
پرونده های مالیاتی ادارات کل امور مالیاتی شهر و استان تهران به استثنای اداره کل امور مالیاتی مؤدیان متوسط، در صورتی که واجد هر یک از شرایط ذیل باشند، در فهرست پرونده های قابل انتقال به مؤدیان بزرگ مالیاتی قرار گرفته و با اعلام دفتر امور مؤدیان و خدمات مالیاتی، پس از تأیید معاون درآمدهای مالیاتی، به اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ منتقل می گردد.

الف) شاخصهای ریالی:
•میانگین فروش کالا/ ارائه خدمات (اعم از اصلی و متمم) در سه سال پایانی رسیدگی، بیش از ده هزار میلیارد ریال باشد.
•میانگین مالیات قطعی (اعم از اصلی و متمم) در منبع مالیاتی عملکرد در سه سال پایانی رسیدگی، بیش از دویست میلیارد ریال باشد.
•میانگین مالیات تشخیص (اعم از اصلی و متمم) در منبع مالیاتی عملکرد در سه سال پایانی رسیدگی، بیش از چهارصد میلیارد ریال باشد.
•میانگین مالیات ابرازی در منبع مالیاتی عملکرد در سه سال پایانی رسیدگی، بیش از یکصد میلیارد ریال باشد.
ب) شاخص های غیر ریالی:
ب-۱) پرونده های مالیاتی شرکت های خدمات مالی (از جمله بیمه ها، مخابرات و …).
ب-۲) پرونده های مالیاتی متمرکز.
ب-۳) پرونده های مالیاتی خاص.
ب-۴) پرونده های مالیاتی با موضوع فعالیت واحد مانند بانک ها، صنعت خودرو، نفت و گاز و داروئی.
تبصره: کلیه شاخص های ریالی و غیر ریالی مندرج در این دستورالعمل، با توجه به ضرورت های لازم از جمله نرخ تورم و سایر  شرایط، هر سه سال یک بار توسط معاونت درآمدهای مالیاتی قابل تغییر می باشد.
فصل سوم: نحوه نقل و انتقال پرونده های مالیاتی
ماده ۳: ادارات کل امور مالیاتی موظفند، پس از صدور مجوز توسط معاونت در آمدهای مالیاتی در خصوص انتقال پرونده های مالیاتی منتخب به اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ، ضمن هماهنگی با اداره کل فناوری اطلاعات نسبت به بستن موارد باز احتمالی (از قبیل حسابرسی، حسابداری و …) و انتقال و ارسال کلیه سوابق پرونده به اداره کل امور مالیاتی موصوف اقدام نمایند.
ماده ۴: اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ موظف است، در صورتی که هر کدام از پرونده های فعلی در آن اداره کل حسب مقررات این دستور العمل فاقد شرایط موضوع ماده (۲) این دستور العمل تشخیص داده شوند، حداقل ۳ ماه قبل از انقضای مهلت رسیدگی آخرین اظهار نامه تسلیمی، پس از صدور مجوز توسط معاونت درآمدهای مالیاتی نسبت به انتقال پرونده به اداره کل امور مالیاتی ذی ربط، اقدام نمایند.
ماده ۵: چنانچه پرونده منتخب، در مرحله اعتراض به برگ مطالبه/ تشخیص باشد به منظور جلوگیری از تضییع حقوق مؤدی، اداره مبدأ موظف است در اسرع وقت نسبت به تشکیل جلسه و توافق یا عدم توافق با مؤدی در راستای مفاد ماده ۲۳۸ ق.م.م اقدام نماید تا ضمن هماهنگی با اداره کل فناوری اطلاعات پرونده جهت صدور برگ قطعی و یا سیر مراحل دادرسی به اداره کل مقصد منتقل گردد.
ماده ۶: چنانچه عملکرد سال/ سال های قبل پرونده منتخب در مراحل دادرسی پس از ماده ۲۳۸ ق.م.م باشد در هر مرحله ضمن هماهنگی با اداره کل فناوری اطلاعات جهت بستن موارد باز پرونده در سامانه یکپارچه مالیاتی، مابقی مراحل دادرسی در اداره کل امور مالیاتی مقصد تشکیل می گردد.
فصل چهارم. نحوه توزیع مالیات و عوارض ارزش افزوده استانی
ماده ۷: در خصوص پرونده های مالیاتی منتخب بر اساس شاخص های ریائی و متمرکز (دارای چند محل فعالیت) اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ موظف است بر اساس دستورالعمل شماره ۲۳۰/۸۱۰۰۳/د مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۰۳، مالیات و عوارض واحدهای دارای چند محل فعالیت را پس از کسر کسورات قانونی به حساب استان محل فعالیت اصلی واریز نماید و نتیجه را به دفتر ،حسابداری وصول و استرداد مالیاتی اعلام نماید. متعاقباً ادارات کل امور مالیاتی محل فعالیت اصلی، عوارض یاد شده را با رعایت بند (ب) ماده (۶) قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران به حساب شهرداری ها، دهیاری ها و مناطق عشایری واریز نمایند.
ماده ۸: در خصوص پرونده های مالیاتی خدمات ملی، مبالغ وصولی توسط اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ به دفتر حسابداری،  وصول و استرداد مالیاتی اعلام و دفتر مذکور نسبت به توزیع آن ها بر اساس سرانه جمعیت، اقدام می نماید.
ماده ۹: دفتر امور مؤدیان و خدمات مالیاتی موظف است در خصوص پرونده های انتقالی از / به مؤدیان بزرگ به / از سایر ادارات، مراتب را به منظور اصلاح سهمیه وصولی ادارات کل و توزیع عوارض، به مرکز آموزش، پژوهش و برنامه ریزی مالیاتی و دفتر حسابداری، وصول و استرداد مالیاتی اعلام نماید.
فصل پنجم. سایر مقررات
ماده ۱۰: پرونده های مالیاتی که بنا به تشخیص و دستور رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور جهت انتقال به / از اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ انتخاب می گردند، از شمول ضوابط تعیین شده در این دستور العمل خارج است.
ماده ۱۱: چنانچه بر اساس اطلاعات واصله مشخص شود اشخاص حقوقی از طریق فعالیتهای غیرواقعی (صوری)، مبلغ فروش یا سود غیر واقعی ابراز نموده اند، مشمول حدنصاب های ریالی موضوع این دستورالعمل نگردیده و قابل انتقال به اداره کل امور مالیاتی مؤدیان بزرگ نمی باشند.

سید محمد هادی سبحانیان

دانلود PDF بخشنامه

متن کامل بخشنامه در فایل PDF
دانلود فایل PDF

حجم فایل : 1430 کیلو بایت

اشتراک گذاری   
0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع دهید
guest

0 Comments
مشاهده همه نظرات

آدرس ایمیلت رو وارد کن!

با وارد کردن آدرس ایمیلت در کادر زیر می تونی هر روز ساعت 6 صبح ، بخشنامه های روز گذشته رو در ایمیلت داشته باشی.