قانون مالیات های مستقیم

نحوه اعمال معافیت نرخ صفر مالیاتی ماده ۱۳۹ ق م م

نحوه اعمال معافیت نرخ صفر مالیاتی ماده 139 ق م م

وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان امور مالیاتی کشور
رئیس کل
شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۱۶
تاریخ ١۴٠٢/٨/١۴

بخشنامه

۱۶    ۱۴۰۲   جزء (۲) بند (ب) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و ماده ۱۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم   م.ب

مخاطبان / ذینفعان: ادارات کل امور مالیاتی
موضوع: تبیین نحوه اجرای جزء (۲) بند (ب) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور

در اجرای تکلیف مقرر این سازمان در جزء (۲) بند (ب) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور و به منظور ایجاد وحدت رویه در خصوص اعمال معافیت نرخ/ صفر مالیاتی موضوع بند (ط) ماده ۱۳۹ قانون مالیات های مستقیم و تبصره (۱) ماده مذکور، مقرر می دارد:
۱-تسهیلات مقرر در جزء (۲) بند (ب) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور برای اشخاص موضوع بندهای (د)، (هـ)، (ح)، (ط)، (ی)، (ک) و فعالیتهای قرآنی موضوع بند (ل) ماده ۱۳۹ قانون مالیات های مستقیم صرفاً برای مؤدیانی قابل اعمال است که به علت عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی و یا دفاتر و اسناد و مدارک (حسب مورد) برای عملکرد سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ مشمول برخورداری از معافیت یا نرخ صفر مالیانی نشده اند و حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۲ نسبت به تسلیم اظهارنامه مالیاتی و دفاتر و اسناد و مدارک سال مربوط به اداره امور مالیاتی یا هیأت حل اختلاف مالیاتی حسب مورد اقدام نمایند. بنابراین در صورتی که مؤدیان موضوع بندهای مذکور، علیرغم تسلیم اظهارنامه و دفاتر و اسناد و مدارک در مواعد مقرر برای عملکرد سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹، به دلایل دیگر نظیر عدم نظارت سازمان بر درآمد و هزینه آن ها و یا عدم تأیید مراتب توسط نظار انتخاب شده، از معافیت/ نرخ صفر مالیاتی مزبور بهره مند نشده باشند، مشمول تسهیلات جزء (۲) بند (ب) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور نخواهند بود.
۲-هر چند حسب مفاد جزء مذکور در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور دریافت اظهارنامه مالیاتی به همراه دفاتر و اسناد و مدارک در این سال جهت اعمال معافیت یا نرخ صفر مالیاتی مورد حکم قرار گرفته است، لکن با توجه به این که پیش از اصلاح قانون مالیات های مستقیم مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱، برقراری معافیت اشخاص موضوع ماده ۱۳۹ قانون مالیات های مستقیم برای عملکرد سال ۱۳۹۰ تا پایان سال ۱۳۹۴، با مدنظر قرار دادن مفاد بخشنامه های شماره ۲۰۰/۹۳/۶۴ مورخ ۱۳۹۳/۰۶/۱۵ و شماره ۲۰۰/۹۳/۹۴ مورخ ۱۳۹۳/۰۸/۲،  صرفاً منوط به تسلیم اظهارنامه مالیاتی در اجرای مفاد تبصره (۲) ماده ۱۱۹ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران بوده است؛ بنابراین عدم ارائه دفاتر قانونی و اسناد و مدارک موضوع تبصره ۱ ماده ۱۴۶مکرر قانون مالیات های مستقیم مربوط به سالهای یاد شده مانع از بررسی اظهارنامه و اسناد و مدارک ارائه شده توسط مؤدیان مذکور در سال ۱۴۰۲ از سوی ادارات و مراجع حل اختلاف مالیاتی جهت تعیین درآمدهای معاف از مالیات و بهره مندی از مفاد جزء یاد شده در قانون بودجه سال مورد اشاره نخواهد بود.
۳-اجرای حکم مذکور برای عملکرد سال های ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۹، با مد نظر قرار دادن مفاد تبصره (۱) ماده ۱۴۶ مکرر (الحاقی مورخ ۱۳۹۴/۰۴/۳۱) قانون مالیات های مستقیم، منوط به دریافت اظهار نامه های مالیاتی و دفاتر و اسناد و مدارک مربوط به عملکرد سال های فوق الذکر (با رعایت مقررات موضوع بند الف ماده ۶ آیین نامه اجرایی ماده ۹۵ قانون مالیات های مستقیم در خصوص اشخاص مشمول ارائه دفاتر قانونی) در سال ۱۴۰۲ حسب مورد می باشد. ضمناً مقتضی است، در این خصوص مفاد قسمت اخیر بند (۴) بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۸/۲۴ مورخ ۱۳۹۸/۰۳/۲۱، مبنی بر اینکه “عدم ارائه بخشی از اسناد و مدارک (اعم از اسناد درآمدی یا هزینه ای) موجب محرومیت از نرخ صفر و هر گونه معافیت یا مشوق مالیاتی مندرج در این قانون و سایر قوانین در اجرای این تبصره در خصوص در آمدهای ابرازی در اظهارنامه مالیاتی نخواهد بود مورد توجه قرار گیرد.
۴-در اجرای بند (ح) ماده ۱۳۹ قانون مالیات های مستقیم برای سال های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ مفاصا حساب های صادره توسط شعب تحقیق موضوع ماده (۱۴) قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب ۱۳۶۳/۱۰/۰۲ برای برخورداری از تسهیلات جزء (۲) بند (ب) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور به منزله اظهارنامه مالیاتی تلقی می شود.
۵-مؤدیان مالیاتی برای برخورداری از نرخ صفر معافیت مالیاتی موضوع این بخشنامه می بایست اظهارنامه مالیاتی سال مربوط را (بر اساس نمونه اظهارنامه موجود در آدرس اینترنتی https://tax.gov.ir قسمت خدمات اصلی مالیاتی)، تکمیل و به همراه دفاتر و اسناد و مدارک به شرح بندهای ۲، ۳ و ۴ این بخشنامه تا پایان سال ۱۴۰۲ به همراه نامه ای به اداره امور مالیاتی ذیربط یا هیأت حل اختلاف مالیاتی حسب مورد ارائه نمایند.
۶-اعمال معافیت یا نرخ صفر مالیاتی موضوع حکم جزء (۲) بند (ب) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور در خصوص قسمت از مالیات متعلق به هر سال از سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ که توسط اشخاص یاد شده، پرداخت نشده باشد، امکان پذیر است. در
همین راستا در صورتی که مؤدی در سال مورد نظر هر یک از سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹) علاوه بر فعالیت های مشمول مقررات یادشده دارای فعالیت های غیر معاف بوده و بخشی از مالیات متعلق را پرداخت نموده باشد، چنانچه مالیات پرداخت شده قابل انتساب به
فعالیت های غیر معاف و یا فعالیت های مشمول نرخ صفر/ معافیت یاد شده نباشد، مبلغ پرداختی ابتدا از مالیات مربوط به فعالیت های غیر معاف کسر شده و در صورت وجود مازاد پرداختی، از مالیات مربوط به فعالیت های موضوع این بخشنامه کسر می شود.
۷-در اجرای جزء (۲) بند (ب) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، کلیه جریمه های پرداخت نشده (اعم از قابل بخشودگی و غیر قابل بخشودگی) اشخاصی که نسبت به پرداخت مالیات اقدام نموده اند، مورد بخشودگی قرار گیرد.
۸-با توجه به اینکه استفاده از تسهیلات موضوع جزء (۲) بند (ب) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور برای مشمولان بند (ط) و تبصره (۱) ماده ۱۳۹ قانون مالیات های مستقیم منوط به انتخاب ناظر و رعایت مقررات مربوط به اخذ گواهی ناظر می باشد،  بنابراین در مواردی که اشخاص مذکور برای بهره مندی از تسهیلات مقرر نسبت به تسلیم اظهارنامه سنوات ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۹ در سال ۱۴۰۲ اقدام نمایند اما در سنوات مورد اشاره به هر دلیلی برای ایشان ناظر تعیین نشده است (اعم از اینکه مؤدی درخواست تعیین ناظر را به ادارات کل ارائه نداده باشد و یا ادارات کل نسبت به تعیین ناظر اقدام ننموده باشند)، ادارات کل امور مالیاتی در زمان صدور حکم رسیدگی و یا بر اساس اعلام گروه رسیدگی (حسب مورد) برای عملکردهای رسیدگی نشده (با رعایت ماده ۱۵۷ قانون  مالیات های مستقیم) و همچنین در زمان صدور حکم رسیدگی مجدد برای سایر مؤدیان مشمول این بند، نسبت به تعیین ناظر جهت نظارت بر درآمد و هزینه های این اشخاص برای هر یک از سال های مورد اشاره اقدام نمایند. همچنین در مواردی که اینگونه مؤدیان به هر دلیلی از جمله عدم تسلیم صورتحساب درآمد و هزینه به مرجع ناظر) در سنوات مربوط فاقد گزارش ناظر باشند، تسلیم گزارش نظارت توسط ناظر انتخاب شده از سوی ادارات کل و یا سازمان اوقاف و امور خیریه (حسب مورد) در سال ۱۴۰۲ مانع از استفاده از تسهیلات حکم مذکور در قانون بودجه نخواهد بود.
۹-رسیدگی ادارات امور مالیاتی در خصوص شمول یا عدم شمول نرخ صفر/معافیت یاد شده به شرح موارد ذیل خواهد بود؛
الف – در صورتی که برای پرونده های مالیاتی موضوعه در عملکردهای مدنظر گزارش رسیدگی تنظیم نشده باشد، گزارش مذکور
با رعایت مقررات موضوع ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم برای سال مورد رسیدگی، تنظیم و برگ تشخیص صادر می شود.
ب- در خصوص پرونده های مالیاتی مشمول مقررات یاد شده در عملکردهای مدنظر که برای آنها گزارش رسیدگی تنظیم و برگ تشخیص صادره به قطعیت نرسیده و در مراجع حل اختلاف مالیاتی نیز طرح نشده باشد، اداره امور مالیاتی ذیربط نسبت به تنظیم گزارش رسیدگی اصلاحی و صدور برگ تشخیص اصلاحی اقدام خواهد نمود.
ج- در مورد پرونده های مالیاتی که در هیأت های حل اختلاف مالیاتی مطرح شده و فرآیند دادرسی مالیاتی را طی می نمایند،
در صورت درخواست مودی و ارائه اظهارنامه مالیاتی و دفاتر و اسناد و مدارک در مهلت مقرر در این حکم، هیات های حل اختلاف مالیاتی مکلف به رسیدگی به درخواست مؤدی با رعایت مقررات این بخشنامه می باشند.
د- در مواردی که پرونده های مالیاتی یاد شده به قطعیت رسیده باشد، اداره امور مالیاتی ذیربط، در صورت احراز شرایط مقرر در این بخشنامه، نسبت به تنظیم گزارش رسیدگی اصلاحی و حسب مورد صدور برگ قطعی یا برگ قطعی اصلاحی اقدام نماید.
۱۰-در مواردی که کمک ها و هدایای دریافتی نقدی و غیر نقدی به موجب اساسنامه مؤسسات خیریه و عام المنفعه صرف امور مذکور در بند (ح) ماده ۱۳۹ قانون مالیات های مستقیم نشده باشد، امکان اعمال تسهیلات مقرر در قانون بودجه یاد شده فراهم نمی باشد.
۱۱-به منظور تسریع در اجرای این حکم، ادارات امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا اظهارنامه مالیاتی و دفاتر و اسناد و مدارک موضوع این بخشنامه که در موعد مقرر (تا پایان سال ۱۴۰۲) تسلیم شده است، تا پایان سال ۱۴۰۳ مورد رسیدگی واقع و نسبت به انجام سایر اقدامات لازم به شرح مقررات این بخشنامه، با لحاظ نمودن مهلت مذکور در جزء (الف) بند ۹، اقدام نمایند.

سید محمدهادی سبحانیان 

دانلود PDF بخشنامه

متن کامل بخشنامه در فایل PDF
دانلود فایل PDF

حجم فایل : 1430 کیلو بایت

اشتراک گذاری   
0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع دهید
guest

0 Comments
مشاهده همه نظرات

آدرس ایمیلت رو وارد کن!

با وارد کردن آدرس ایمیلت در کادر زیر می تونی هر روز ساعت 6 صبح ، بخشنامه های روز گذشته رو در ایمیلت داشته باشی.