قانون مالیات های مستقیم

کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی

کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی

وزارت امور اقتصادی و دارایی
سازمان امور مالیاتی کشور
رئیس کل
شماره: ۲۰۰/۱۴۰۲/۵۰۹
تاریخ: ۷/۱۰/ ۱۴۰۲

بسمه تعالی
دستورالعمل

۵۰۹      ۱۴۰۲                                                       قانون مالیات های مستقیم                                                      م

مخاطبان: ادارات کل امور مالیاتی

موضوع: دستور العمل مواد (۴) و (۵) قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی

در اجرای ماده (۴) قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی مصوب ۱۳۹۹/۰۱/۲۰ مبنی بر؛ سرمایه گذاری در ایجاد و بهره برداری از تأسیسات تبدیل پسماند به انرژی، معاف از پرداخت مالیات می باشد. قراردادهای خرید تضمینی برق از تأسیسات مذکور و عوارض مندرج در ماده (۲) این قانون نیز مشمول این معافیت ها است و همچنین ماده (۵) قانون مزبور مبنی بر «به منظور کمک به اجرای دقیق فرآیند اصولی مدیریت پسماند، مالیات مستقیم کلیه فعالیت های مرتبط با مدیریت اجرائی پسماند شامل تفکیک از مبدا، جمع آوری، پردازش، بازیافت تولید انرژی و دفع با نرخ صفر محاسبه می شود.»
با استناد به قانون مدیریت پسماندها و آیین نامه اجرایی آن، به منظور ایجاد وحدت رویه در اجرای مقررات مذکور توسط ادارات امور مالیاتی موارد ذیل را مقرر می دارد؛
الف – معانی واژه ها و اصطلاحات مفاد احکام مزبور؛

قانون: قانون کمک به ساماندهی پسماندهای عادی با مشارکت بخش غیر دولتی مصوب ۱۳۹۹

سرمایه گذاری در ایجاد و بهره برداری از تأسیسات تبدیل پسماند به انرژی؛ سرمایه گذاری به منظور ایجاد تأسیسات تبدیل پسماند به انرژی همراه با اخذ مجوز از مراجع ذیربط.

تأسیسات تبدیل پسماند به انرژی؛ مرکز مدیریت پسماند که پسماند عادی را به انواع انرژی تبدیل می کند.

پسماند؛ به مواد جامد، مایع و گاز (غیر از فاضلاب) گفته می شود که به طور مستقیم یا غیر مستقیم حاصل از فعالیت انسان بوده و از نظر تولید کننده زائد تلقی می شود پسماندها به پنج گروه تقسیم می شوند:
پسماندهای عادی، پسماندهای پزشکی (بیمارستانی)، پسماندهای ویژه، پسماندهای کشاورزی و صنعتی.
پسماندهای عادی؛ به کلیه پسماندهایی گفته می شود که به صورت معمول از فعالیت های روزمره انسان ها در شهرها، روستاها و خارج از آنها تولید می شود از قبیل زباله های خانگی و نخاله های ساختمانی.
تذکر: لجن های حاصل از تصفیه فاضلاب های شهری و تخلیه چاههای جذبی فاضلاب خانگی در صورتی که خشک یا کم رطوبت باشند، در دسته پسماندهای عادی قرار دارند.
پسماندهای ویژه؛ به کلیه پسماندهایی گفته می شود که به دلیل بالا بودن حداقل یکی از خواص خطرناک از قبیل سمیت، بیماری زایی، قابلیت انفجار یا اشتعال، خورندگی و مشابه آن به مراقبت ویژه نیاز داشته باشد و آن دسته از پسماندهای پزشکی و نیز بخشی از پسماندهای عادی، صنعتی و کشاورزی که نیاز به مدیریت خاص دارند جزء پسماندهای ویژه محسوب می شوند
مدیریت اجرایی پسماند؛ شخصیت حقیقی یا حقوقی است که مسئول برنامه ریزی، ساماندهی، مراقبت و عملیات اجرایی مربوط به تولید، جمع آوری، ذخیره سازی، جداسازی، حمل و نقل، بازیافت، پردازش و دفع پسماندها و همچنین آموزش و اطلاع رسانی در این زمینه می باشد.
جمع آوری؛ عملیات برداشت پسماند از محل تولید یا ذخیره سازی (بسته به مورد) و بارگیری آنها به درون گاری، موتور سه چرخ یا خودروی جمع آوری و جابجایی و تخلیه آن به ایستگاه انتقال، واحد پردازش یا محل دفع پسماند.
تفکیک از مبدا؛ جداسازی اجزای مختلف پسماند در محل تولید به منظور جمع آوری و مدیریت جداگانه آن ها؛
پردازش؛ کلیه فرایندهای مکانیکی، شیمیایی و بیولوژیکی که منجر به تسهیل در عملیات دفع گردد.
بازیافت؛ فرآیند تبدیل پسماند به مواد یا انرژی قابل استفاده مجدد.
دفع؛ کلیه روش های از بین بردن یا کاهش خطرات ناشی از پسماندها از قبیل بازیافت، دفن بهداشتی و زباله سوزی
فعالیت های شش گانه؛ تفکیک از مبدأ، جمع آوری، پردازش، بازیافت، تولید انرژی و دفع مرتبط با مدیریت اجرایی پسماند عادی.

ب – معافیت مالیاتی موضوع ماده (۴) قانون؛
۱- درآمد ناشی از سرمایه گذاری در ایجاد و بهره برداری از تأسیسات تبدیل پسماند به انرژی مشمول معافیت مالیات بر درآمد می باشد.
۲- درآمد حاصل از فروش برق توسط تأسیسات تبدیل پسماند به انرژی طی قراردادهای خرید تضمینی مشمول معافیت مالیات بر درآمد می باشد.
۳- وزارت نیرو بابت عوارض دریافتی به عنوان تعرفه پسماند به ازای هر کیلو وات ساعت برق مصرفی مازاد بر الگوی مصرف در قبوض مشترکان پر مصرف برق، با رعایت ماده (۲) قانون، مشمول معافیت مالیاتی می باشد.

ج- نرخ صفر مالیاتی موضوع ماده (۵) قانون؛
۱- اعمال نرخ صفر بابت هر یک از فعالیت های ششگانه مربوط به پسماندهای عادی به صورت مجزا امکان پذیر می باشد.
۲- نرخ صفر به سایر پسماندها (پسماندهای پزشکی ،کشاورزی، ویژه و صنعتی) قابل تسری نمی باشد.
۳- وفق بند (۷) ماده (۱) و تبصره (۲) ماده (۴) آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها، جزء ویژه پسماندهای عادی و کشاورزی پسماند عادی محسوب نمی شود لذا مشمول نرخ صفر مالیاتی نمی باشد.
۴- مدیریت اجرایی پسماندهای عادی در شهرها و روستاها و حریم آن به عهده شهرداری ها و دهیاری ها و در خارج از حوزه و وظایف شهرداری ها و دهیاری ها به عهده بخشداری ها می باشد. مدیریت های اجرایی می توانند تمام یا بخشی از عملیات مربوط به جمع آوری، جداسازی و دفع پسماندها را به اشخاص حقیقی و حقوقی واگذار نمایند. لذا شرط لازم برای امکان برخورداری از نرخ صفر موضوع ماده (۵) قانون برای اشخاص مزبور، اخذ مجوز/ قرارداد از مدیریت های اجرایی پسماندهای عادی می باشد.
تذکر – چنانچه مدیریت اجرایی پسماند به موجب مصوبات و ضوابط موضوعه به سایر سازمان های وابسته به شهرداری ها از جمله سازمان مدیریت پسماند تفویض شده باشد، سازمان مزبور مسئول ارائه مجوز و انعقاد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد.
د- ملاک تشخیص پسماند عادی؛
۱- قانون مدیریت پسماندها مصوب ۱۳۸۳؛
۲- آیین نامه اجرایی قانون مدیریت پسماندها مصوب ۱۳۸۴؛
۳- بخشی از پسماندهای عادی که نیاز به مدیریت خاص دارند جزء پسماندهای ویژه محسوب و مشمول معافیت و نرخ صفر موضوع این دستور العمل نمی شوند.
۴- ملاک عمل برای تشخیص پسماند عادی و ویژه، «حد تبدیل پسماند ویژه و عادی» موضوع نامه شماره۹۶/۴۸۶۲۰ مورخ ۱۳۹۷/۰۴/۱۶ سازمان حفاظت محیط زیست و اصلاحیه های بعدی آن می باشد.
هـ- سایر مقررات
در اجرای تبصره (۱) ماده (۱۴۶) مکرر قانون مالیات های مستقیم، ارائه اظهارنامه مالیاتی، دفاتر و یا اسناد و مدارک موضوع ماده (۹۵) قانون مزبور در موعد مقرر به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می نماید شرط برخورداری از نرخ صفر و معافیت مالیاتی موضوع این دستورالعمل خواهد بود.

سید محمدهادی سبحانیان

دانلود PDF بخشنامه

متن کامل بخشنامه در فایل PDF
دانلود فایل PDF

حجم فایل : 1350 کیلو بایت

اشتراک گذاری   
0 0 رای ها
Article Rating
اشتراک در
اطلاع دهید
guest

0 Comments
مشاهده همه نظرات

آدرس ایمیلت رو وارد کن!

با وارد کردن آدرس ایمیلت در کادر زیر می تونی هر روز ساعت 6 صبح ، بخشنامه های روز گذشته رو در ایمیلت داشته باشی.